ស្អប់ណាស់ អាណាអាងអំណាចមកផ្លន់ដីគេ ខ្ញុំមិនទុកមុខអោយអស់លោកទៀតទេ

អាណាអាងអំណាចមកផ្លន់ដីគេ ខ្ញុំមិនទុកមុខអោយអស់លោកទៀតទេ
អាណាអាងអំណាចមកផ្លន់ដីគេ ខ្ញុំមិនទុកមុខអោយអស់លោកទៀតទេ

ស្អប់ណាស់ អាណាអាងអំណាចមកផ្លន់ដីគេ ខ្ញុំមិនទុកមុខអោយអស់លោកទៀតទេ (ភូមិអូកាខុប ឃុំក្រាំងល្វា (តំបន់ខ្សាច់សរ) ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង) ពត៌មានទាក់ទងនិងជុំលោះដីធ្លី សូមទូរសព្ទ័មកលេខ Tel: 0974447400/ 012 365390

Leave a Reply

Your email address will not be published.