កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំង បានមកដល់ហើយ!!

កុំឲ្យខកខាន អ្នកនៅ #ខណ្ឌដូនពេញ!!! កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំង បានមកដល់ហើយ!!📣 សូមប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅ ✅ ខណ្ឌដូនពេញ អញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំង ⏰ ដូសទី១ (១០ មិថុនា ដល់ ២៣ មិថុនា ២០២១) និង⏰ ដូសទី២ ​(២៥ មិថុនា ដល់ ០៨ កក្កដា ២០២១) នៅតាមទីតាំងដូចខាងក្រោមនេះ ដោយត្រូវទៅជួបអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយកលិខិតអញ្ជើញជាមុនសិន!

Leave a Reply

Your email address will not be published.